Staart
Uusi Aika
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 Pori, Puh. 044-7300 242, tilaukset ja levikkiasiat, puh. 044-7300 250.

Maksulliseen näköislehteen pääset tästä

Uusi Aika

 

Palveluseteli = yksityistäminen

Kuva: Palveluseteli = yksityistäminen

Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät itse tai hankkia palveluita valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta taikka antamalla palvelun käyttäjälle palvelusetelin.
Miten sitten kunta järjestääkin sosiaali- ja terveyspalvelunsa, sen tulee varmistua palveluiden riittävästä laadusta. Esimerkiksi palvelusetelillä järjestettyjen palveluiden laadun tulee vastata sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Ensimmäiset palveluseteliä koskevat säännökset on otettu lakeihin vuoden 2004 alussa. Silloin otettiin käyttöön palveluseteli sosiaalipuolen kotipalvelussa.

Porvarihallitus on nyt laajentamassa palvelusetelien käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eduskunnalle on annettu tästä lakiehdotus maaliskuun puolivälissä ja lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.6.2009.

Koska kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa koskevat säännökset muodostavat ehjän ja toimivan kokonaisuuden, niitä koskevat palvelusetelit jätettäisiin sosiaalihuoltolakiin ja kansanterveyslakiin sellaisenaan. Ehdotuksen mukaan kunnat päättäisivät palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta ja palveluvalikoimasta. Palveluiden tuottajat valittaisiin esim. kilpailuttamalla.

Hallitus perustelee lakiehdotustaan sillä, että palveluseteli lisää asiakkaan valinnan mahdollisuutta, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Kunta määrittelisi palvelusetelin arvon kohtuulliseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon ne kustannukset, jotka aiheutuvat vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana toimintana sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuu.

Palveluseteli voisi olla myös tulosidonnainen. Hallituksen mielestä palveluseteli voisi käyttää kaikissa niissä tuotteistetuissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, joihin se luontevasti sopii ottaen huomioon paikalliset tarpeet ja olosuhteet.

Hallituksen mukaan palveluseteli sopii hyvin sellaisiin palveluihin, joissa asiakas voi toimia kuluttajan tavoin. Hallitus rajaa palvelusetelin ulkopuolelle vain kiireellisen ja tahdosta riippumattoman hoidon.

Vaikka lain perustelut kuulostavat hyviltä ja kannatettaviltakin, voi näin mittavan uudistuksen nopea valmistelu ja voimaan saattaminen johtaa epäkohtiin ja julkisen palvelun ja sen kehittämisen näivettämiseen.

Kuntien on kiinnitettävä entistä enemmin huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden hallintaan ja palveluiden kehittämiseen siihen suuntaan, että potilaiden itsehoitoa tuetaan sekä väestön terveyserot kaventuvat.

Kuntien on kehitettävä omaa palvelutuotantoa yhteistyössä muiden kuntien kanssa, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellisuus ja tuottavuus tavoitteet toteutuvat.

Eri palvelumuotojen kehittäminen erillisinä asioina vie huomion väestön terveyden edistämisestä ja niiden kuntalaisten palveluiden kehittämisestä, joilla on monia terveysongelmia ja jotka eivät voi käyttää palveluseteliä.

Kaikilla ei kuitenkaan olisi yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada palvelusetelillä järjestettyjä palveluita. Asiakkaan asema on erilainen riippuen palvelutuottajien määrästä ja kunnan määrärahoista.

Ongelma on myös tilanne, jossa asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua palveluseteliä. Oikeus on kieltäytyä, mutta sitten tippuu hoitotakuun ulkopuolelle.

Tämä on ristiriidassa hoitotakuulainsäädännön kanssa ja voi pakottaa asiakkaan valitsemaan palvelusetelin. Vaikka kunnalta edellytetään oman palvelutuotannon säilyttämistä, on tämä selvä viesti siitä, että kunnan oman palvelutuotannon sijaan, kannattaa ensisijaisesti laajentaa muita palveluiden tuottamistapoja.

Palvelusetelin omavastuu ei kerrytä maksukattoa. Tämä on todellinen este palvelusetelin käytölle ja monimutkaistaa entisestään asiakasmaksuja. Myös asiakkaiden maksukyvyn arviointi liittyen palvelusetelin käyttöön lisää byrokratiaa.

Miten käy asiakkaan/potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamiselle, asianmukaiselle hoidon porrastukselle, palveluiden laadulle ja tietosuojakysymyksille, kun palveluiden tuottajia on lukematon määrä.

Sosialidemokraattien on pidettävä kiinni julkisten palvelujen kehittämisestä, ei kunnilla ole varaa huiskia rahaa sinne tänne ja näin näivettää omaa palvelutuotantoa.

24.4.2009 09:00

Tiedotteet

Jakeluhäiriöt

SK:N KANTOALUE Jakelupäivystys
p. 0800 9 6675 (ark. 6.00-11.00, la-su 7.00-11.00)
jakelupäivystys@almamedia.fi
RAUMAN ALUEELLA
Länsi-Suomen jakelu
klo 6.00-16.00 p. 0800 398 336
TILAUSPALVELU
Merja Virtanen p. 044 7300 250
www.uusiaika-lehti.fi

Nyt kysymme

Aiotko äänestää EU-vaaleissa?

Kyllä Ei
Kuva: Porin sos.dem. Kunnallisjarjesto

 

Kuva: SDP Satakunta

 

Kuva: Turva